Follow

Top

Privacy Policy

Privacy Policy

Wij bij “Mindspins.com” beveiligen en respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij houden ons strikt aan het wereldwijde privacybeleid/richtlijnen om uw belangen te beschermen. Wij verzamelen persoonlijke informatie over onze gebruikers om hen onze producten, diensten en ondersteuning te kunnen bieden.

Lees ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens van gebruikers wanneer u onze producten/diensten gebruikt. Dit Privacybeleid omvat ook de richtlijnen die de Europese Unie (EU) heeft uitgevaardigd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Door gebruik te maken van onze dienst(en) gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Wij gebruiken of delen uw informatie met niemand, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Definities

Website”: de door Mindspins ontwikkelde website (Mindspins.com) waartoe de gebruiker toegang heeft krachtens dit beleid.

Communicatie” betekent alle mededelingen van Mindspins, zoals dienstaankondigingen, administratieve berichten, SMS, nieuwsbrieven en ander promotiemateriaal.

Klant” omvat elke Gebruiker die als “Klant” op onze website is geregistreerd en omvat geen Bijdrager.

Vertrouwelijke informatie” omvat zonder beperking: (a) bedrijfsgeheimen en (b) eigendoms- en vertrouwelijke informatie, ideeën, monsters, media, technieken, tekeningen, werken van auteurschap, modellen, uitvindingen, knowhow, processen, algoritmen, en softwareobject- en broncode met betrekking tot de vroegere, huidige en toekomstige producten en diensten van elk van de partijen, met inbegrip van informatie betreffende onderzoek, ontwikkeling, ontwerpspecificaties, engineering, financiële aangelegenheden, gebruikers, investeerders, werknemers, zakelijke relaties, bedrijfsplannen, prognoses, verkoop- en marketingplannen, marketingmateriaal en -strategieën; wachtwoorden en toegangscodes; intellectuele eigendom van Mindspins en alle andere informatie betreffende het voorgaande die aan de gebruiker wordt bekendgemaakt.

Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die (i) buiten de schuld of nalatigheid van de Gebruiker deel is gaan uitmaken van het publieke domein, of (ii) reeds bekend is bij de Gebruiker anders dan door een schending van de geheimhoudingsbepalingen van overeenkomsten tussen de Partijen.

Ontwerp” betekent en omvat elk ontwerp dat door een Deelnemer bij de Klant wordt ingediend in het kader van een Prijsvraag en/of elk Ontwerp dat in de Winkel te koop wordt aangeboden.

Bijdrager” omvat elke Gebruiker die als “Bijdrager” bij de Website is geregistreerd en omvat geen Klant.

Partij” of “Partijen” betekent en omvat Mindspins, de Bijdrager, en/of de Klant zoals relevant voor de context.

Persoonsgegevens” omvatten alle gegevens en of informatie die de Klant aan Mindspins verstrekt met het oog op Registratie of toegang tot en gebruik van enige Diensten en/of de Website onder dit Privacybeleid.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en de rechten van de gebruiker

Wij verzamelen de persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens van onze gebruikers.

De Persoonlijke Informatie wordt verzameld tijdens het proces van registratie/aanmelding op onze website, d.w.z. naam, e-mail en contactgegevens. De betalings-/bank-/financiële gegevens van gebruikers worden ook verzameld voor factureringsdoeleinden, maar de gebruiker gebruikt betalingsgateways van derden om betalingen te verrichten en te ontvangen.

De niet-persoonlijke informatie wordt automatisch door het systeem verzameld wanneer een gebruiker onze website bezoekt, waaronder het IP-adres, de toegangstijd, de browser en de taal.

Deze gegevens worden uitsluitend voor onze administratie verzameld. Wij delen/verkopen/doorgeven nooit persoonlijke gegevens van gebruikers zonder toestemming.

Onze Europese gebruikers hebben de volgende rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens volgens de GDPR-verordeningen:

 • Recht op een kopie van uw persoonsgegevens die bij ons worden bewaard en de status van het rechtmatig gebruik ervan.
 • Recht om correctie te vragen van uw Persoonsgegevens die wij bewaren.
 • Recht op verwijdering/verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens aan derden.
 • Het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken/op te schorten.
 • Recht om te verzoeken om overdracht van uw Persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde.
 • Recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken.
 • Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit in geval van schending van de toepasselijke wetgeving.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen kunt u ons schrijven op support|msnospam|mindspins||msnospam|| of contact met ons opnemen via de link “Contact” op onze website.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken uw informatie:

 • Om Mindspins producten/diensten te leveren en uw vragen op te lossen.
 • Om informatie, updates en aanbiedingen over onze producten/diensten en gebruikersabonnementen te delen.
 • Rapporten opstellen, gegevens analyseren en er zinvolle informatie uithalen om u beter van dienst te zijn.
 • Om financiële transacties te verwerken.
 • Om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten en ons beleid.
 • Om andere dan de hierboven vermelde redenen, om de diensten op de markt te brengen en te promoten en om onze belangen en rechten te beschermen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang u uw account bij ons aanhoudt en redelijkerwijs nodig is. In bepaalde omstandigheden kunnen wij deze echter ook bewaren nadat u uw account hebt opgeheven, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke en juridische verplichtingen en om onze contracten/overeenkomsten te handhaven.

Beveiliging van persoonsgegevens

Mindspins gebruikt hoogwaardige waarborgen om de gegevens van onze gebruikers te beveiligen om het risico van verlies/ongeoorloofde toegang tot gegevens te minimaliseren. Wij respecteren uw vertrouwen in Mindspins, daarom gebruiken wij sterk gecodeerde systemen/toepassingen om onze databases te beschermen.

Wij hanteren strenge beleidslijnen en procedures om elke inbreuk op Persoonsgegevens aan te pakken, maar wij kunnen geen absolute bescherming en beveiliging van Persoonsgegevens garanderen. Wij zullen u en de bevoegde autoriteiten informeren in geval van een inbreuk op de gegevensbeveiliging.

Privacybeleid voor kinderen

Mindspins diensten zijn niet bedoeld voor kinderen die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt. Wij verzamelen niet bewust informatie onder de genoemde leeftijd. Als je jonger bent dan 13 jaar, meld je dan niet aan en verstrek geen persoonlijke informatie op de website van Mindspins.

Contact

Mocht u vragen/verduidelijkingen hebben over dit Privacybeleid, dan kunt u ons per e-mail bereiken op support|msnospam|mindspins||msnospam||, of contact met ons opnemen via de link “Contact” op onze website.